Høy kvalitet i leseopplæringen

Som et ledd i arbeidet mot  «Høy kvalitet i leseopplæringen» inviterer vi til tre ulike kurs i høst. Det er:

 • Sol-kurs for nyutdannede/nytilsatte/tilsatte som har vært i permisjon (1.- 10. kl. lærere)
 • Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? (5.- 7. kl. lærere og leseveiledere)
 • Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? (2.- 4.kl. lærere og leseveiledere)

Det er ingen tilbud til 1. kl lærerne pga av at de får denne kompetansehevingen gjennom 1. kl kurset 12. juni.

Sol-kurs v/ Kari Tessem
26. august 13.00 – 15.30, Karmøygården

Meld deg på HER


 

Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving?
09. september 12.00 – 15.30, Solstein
Med utgangspunkt i Zeppelin 5-7 vil forfatteren av verket, Bjørg Gilleberg Løkken, gi deltakerne konkrete undervisningstips for hvordan elevene kan bli bedre lesere og skrivere.

Innhold:

 • Hva kan vi gjøre for å øke leseforståelsen og lesegleden i lesing av
  • sakprosatekster?
  • skjønnlitterære tekster?
 • Hvordan kan vi lære elevene å skrive
  • skjønnlitterære tekster?
  • sakprosatekster?
 • Hvordan kan vi bruke vurdering for læring skriveundervisningen

Meld deg på HER 


 

Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? 
16. september 12.00 – 15.30, Solstein

Med utgangspunkt i Zeppelin 2-4 vil  Ingeborg Mørner Olimstad fra Aschehoug presentere Zeppelin 2-4 i lys av nyere forskning, gi deltakerne konkrete undervisningstips for hvordan elevene kan bli bedre lesere og skrivere.

Innhold:

 • Hva kan vi gjøre for å øke leseforståelsen og lesegleden i lesing av
  • faktatekster
  • skjønnlitterære tekster
  • repetert lesing
 • Hvordan kan vi bruke strategier i lese-, skrive- og muntligopplæringen
 • Lærerens tavleressurs

Meld deg på HER

6 skoler satser på betre læring med iPad

I juni 2015 leverte Ludvigsenutvalget sin hovedutredning om fremtidens skole til statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Utvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene. Utvalget har også sett på hva som vil kreves av de ulike aktørene i grunnopplæringen for at fornyede fag skal føre til god læring for elevene. For å besvare dette, har utvalget tatt utgangspunkt i utviklingstrekk i samfunnet, funn fra forskning og skolens oppdrag gitt i formålsparagrafen.

Diamant_08_05Utvalget anbefaler fire kompetanseområder som bør vektlegges i fremtidens skole, illustrert ved figuren.  Elever vil ha behov for både kompetanse i fag og kompetanser som er sentrale i mange fag, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape.

Karmøyskolen har basert på utvalgets hovedutredning (og tidligere publisert delutredning) vurdert skolens rolle og hvordan vi kan på best måte sørge for at elevene får den kompetansen de trenger for det samfunnet de skal delta i.  Basert på det arbeidet har 6 skoler ønsket å delta i en satsing der undervisningen skal i større grad ta høyde for utvikling av fremtidens kompetansebehov, og konkludert med at det får vi best til med å ta i bruk iPad som hovedverktøy og katalysator for endring i klasserommet.

Målet med satsingen er å bevirke god pedagogisk bruk som skal forsterke øvrige satsningsområder i skolen. Denne satsningen vil derfor fokusere på elevenes læring, hvordan vi målbevisst kan jobbe for å øke læringsutbyttet. Ludvigsenutvalgets delrapport peker på nødvendigheten i å tilrettelegge læringsarbeidet slik at læringen bedre kan gjenspeile behov i en endret framtid. Vi vil jobbe for at elever skal få økt kompetanse i de grunnleggende ferdighetene og kunnskapsbearbeiding gjennom å bevisstgjøres bruk av læringsstrategier, samarbeid med andre, kreativ tilnærming i eget læringsarbeid og høy digital kompetanse. Det er ønskelig å fokusere på prosesser som fremmer dybdelæring. Aktivt arbeide med Vurdering for læring sammen med klasseledelse i teknologitette klasserom vil stå sentralt i denne satsningen.

Skoler som har brukt iPad i klasserommet, har gitt tilbakemeldinger om positive resultater:

 • De sparer tid og det er mye større sømløshet mellom digitalt/analogt arbeid.
 • Det er langt bedre muligheter for kreativ utfoldelse uavhengig av fag.
 • Elever produserer mer tekst, bilder, film, animeringer, tegneserier
 • iPad løfter svake elevene og gir økte utfordringer til sterke
 • iPad kan forbedre samarbeidslæringen
 • Elevene lærer mer om å produsere og samarbeide
 • iPad gjør læringsprosessene enklere og terskelen til kunnskap lavere
 • iPad er et veldig bra personlig læringsverktøy

Digitale verktøy i skolen handler om mye mer enn digital kompetanse. Elever blomstrer fordi de finner veien til læringsglede. Når elevene får oppleve mestring, øker motivasjonen. Når de får utfolde seg på plattformer som gir den forventede effektiviteten, slippes skaperlysten og kreativiteten fram. Resultatet er vesentlig bedre fokus, motivasjon og et økt læringstrykk.

Vi vil oppdatere nettsiden regelmessig med utviklingen i prosjektet.

 

Skolene som deltar i satsingen (i første omgang) er:

Eide skole

Håvik skole

Kolnes skole

Norheim skole

Ådland skole

Vågen læringssenter

Realfagskommunen Karmøy

Karmøy blir en av 34 kommuner i Norge som får status som realfagskommuner. Det var i alt 65 kommuner som søkte, og Karmøy kom igjennom nåløyet.

Som et ledd i å styrke realfagskompetansen, søkte Karmøy kommune om å bli realfagskommune. Dette var vedtatt av Hovedutvalg oppvekst og kultur i kommunen.

Kunnskapsdepartementet har satt av 20 mill. kroner i budsjettet for 2015 til denne satsingen. Formålet med tiltaket er å utvikle systematisk kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler i praksis kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag.

Satsingen kan handle om rekruttering, kompetanse, arbeidsmåter, læremidler, samarbeid med andre aktører, bruk av nasjonale ressurser, eller sammenheng mellom barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole.

Barn både i skole og barnehager i Karmøy skal dermed få mulighet til å lære mer matte. Kommunen skal også samarbeide med lokalt næringsliv.

Har du lyst til å jobbe i Karmøyskolen?

Kjenner du til Karmøyskolen?  Synes du det vi holder på med er spennende?  Har du kunnskap og erfaring som gjør at du kan bli en god bidragsyter i Karmøyskolen?

Ta gjerne kontakt med oss, fortell oss hva du har å tilby og hvorfor Karmøyskolen er den rette for deg.  Vi ønsker å rekruttere de beste og legge til rette for at de får brukt kompetansen maksimalt for utvikling av skolen, seg selv – og selvfølgelig for elevenes læring.