6 skoler satser på betre læring med iPad

I juni 2015 leverte Ludvigsenutvalget sin hovedutredning om fremtidens skole til statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Utvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene. Utvalget har også sett på hva som vil kreves av de ulike aktørene i grunnopplæringen for at fornyede fag skal føre til god læring for elevene. For å besvare dette, har utvalget tatt utgangspunkt i utviklingstrekk i samfunnet, funn fra forskning og skolens oppdrag gitt i formålsparagrafen.

Diamant_08_05Utvalget anbefaler fire kompetanseområder som bør vektlegges i fremtidens skole, illustrert ved figuren.  Elever vil ha behov for både kompetanse i fag og kompetanser som er sentrale i mange fag, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape.

Karmøyskolen har basert på utvalgets hovedutredning (og tidligere publisert delutredning) vurdert skolens rolle og hvordan vi kan på best måte sørge for at elevene får den kompetansen de trenger for det samfunnet de skal delta i.  Basert på det arbeidet har 6 skoler ønsket å delta i en satsing der undervisningen skal i større grad ta høyde for utvikling av fremtidens kompetansebehov, og konkludert med at det får vi best til med å ta i bruk iPad som hovedverktøy og katalysator for endring i klasserommet.

Målet med satsingen er å bevirke god pedagogisk bruk som skal forsterke øvrige satsningsområder i skolen. Denne satsningen vil derfor fokusere på elevenes læring, hvordan vi målbevisst kan jobbe for å øke læringsutbyttet. Ludvigsenutvalgets delrapport peker på nødvendigheten i å tilrettelegge læringsarbeidet slik at læringen bedre kan gjenspeile behov i en endret framtid. Vi vil jobbe for at elever skal få økt kompetanse i de grunnleggende ferdighetene og kunnskapsbearbeiding gjennom å bevisstgjøres bruk av læringsstrategier, samarbeid med andre, kreativ tilnærming i eget læringsarbeid og høy digital kompetanse. Det er ønskelig å fokusere på prosesser som fremmer dybdelæring. Aktivt arbeide med Vurdering for læring sammen med klasseledelse i teknologitette klasserom vil stå sentralt i denne satsningen.

Skoler som har brukt iPad i klasserommet, har gitt tilbakemeldinger om positive resultater:

  • De sparer tid og det er mye større sømløshet mellom digitalt/analogt arbeid.
  • Det er langt bedre muligheter for kreativ utfoldelse uavhengig av fag.
  • Elever produserer mer tekst, bilder, film, animeringer, tegneserier
  • iPad løfter svake elevene og gir økte utfordringer til sterke
  • iPad kan forbedre samarbeidslæringen
  • Elevene lærer mer om å produsere og samarbeide
  • iPad gjør læringsprosessene enklere og terskelen til kunnskap lavere
  • iPad er et veldig bra personlig læringsverktøy

Digitale verktøy i skolen handler om mye mer enn digital kompetanse. Elever blomstrer fordi de finner veien til læringsglede. Når elevene får oppleve mestring, øker motivasjonen. Når de får utfolde seg på plattformer som gir den forventede effektiviteten, slippes skaperlysten og kreativiteten fram. Resultatet er vesentlig bedre fokus, motivasjon og et økt læringstrykk.

Vi vil oppdatere nettsiden regelmessig med utviklingen i prosjektet.

 

Skolene som deltar i satsingen (i første omgang) er:

Eide skole

Håvik skole

Kolnes skole

Norheim skole

Ådland skole

Vågen læringssenter

Einar Solheim

Einar Solheim

Einar er stabsleder i oppvekst og kulturetaten, opptatt av utviklingsarbeid og hvordan vi kan bruke teknologi og verktøy for betre anvendelse av vår kunnskap for økt læring.
Einar Solheim
Einar Solheim

Det nyeste fra Einar Solheim (se alle)

Einar Solheim
Økonomi, budsjett, HR, Visma, Yammer, læring med iPad, strategi og endring.

Legg inn en kommentar