Kunst og kulturprosjekt i skolen

Kulturskrinet lanserte sine tanker om et nytt og styrket tilskudd til skolens eget kunst- og kulturprosjekt på skoleledersamling, høsten 2016.

Dette vil tre i kraft, fra og med skoleåret 2016/17.
Det som skiller denne ordningen fra den tidligere, er en
vesentlig styrking økonomisk, samt et sterkere fokus på bredde og dybdelæring.
Den  skolen som får søknaden innvilget, vil få økonomisk tilskudd til samarbeid med kunstnere/eksperter gjennom en periode på et helt skoleår.
Dette samarbeidet vil innebære en felles forpliktelse mellom skole og stab i forhold til veiledning og oppfølging.

Elevene vil gjennom prosjektet få en større forståelse av hvordan kunst blir skapt, og hvilket arbeid og innsats som ligger bak et kunstverk. De vil få innsikt i hvilke tanker som ligger bak et uttrykk, og at kunsten kan ha ulike budskap. Det å lage kunst er en måte å uttrykke seg på, på samme måte som det å skrive en tekst og å bruke språket er uttrykksformer. Det som er unikt med kunsten, er at den kommuniserer på et språk som kan forstås, uavhengig av kulturell bakgrunn. I vårt multikulturelle landskap, har kunsten en viktig rolle som samlende faktor. Et felles kunst og kulturprosjekt gir både innsikt i og forståelse av kunstens natur, samtidig som felles opplevelser skaper identitet, samhold, positivt skolemiljø og god grobunn for læring.

I kjølvannet av Ludvigsen utvalgets utredning, har flerfaglighet og dybdelæring fått et sterkere fokus enn det har hatt tidligere. For å være rustet for framtiden, vil elever ha behov for både kompetanse i fag og kompetanser som er mer fagovergripende, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape.
Kreativitet og skaperglede er sentrale begreper i utredningen. Dette ønsker Kulturskrinet å underbygge og støtte opp om.

Flerfaglighet handler om å tilnærme seg faget fra ulike perspektiver. På denne måten får en mulighet til å komme mer i dybden av et fag, og dermed også forhåpentligvis oppnå læring i større grad. I Kulturskrinet er vi spesielt opptatt av kunstfagenes betydning i skolen. Vi vet at i tillegg til å ha stor verdi i seg selv,  kan kunstfagene også fungere som gode bidragsytere, verktøy og støtte til en dypere forståelse også i andre fag.
Dersom en skole får prosjektmidler tildelt, ønsker Kulturskrinet at arbeidet med kunst og kultur skal være en tydelig integrert del av undervisningen i den inneværende prosjektperioden. Vi ønsker at Kunst og kulturprosjektet skal være mer enn en «happening» i form av en forestilling, en utstilling el. Dette kan godt være en del av prosjektets mål, – men vi ønsker å se en plan med en overordnet visjon der kunsten spiller en viktig rolle.
Prosjektet vil innebære en felles forpliktelse i forhold til veiledning, oppfølging og samarbeid mellom skole, fagstab og Kulturskrinets administrasjon.

Forskning på området forteller oss at skoler som tar arbeidet med kunst og kultur på alvor, også kan vise til bedre resultater i andre fag.
Arbeidet med kunst og kultur i skolen skaper rom for felles opplevelser og dermed også tilhørighet og identitet.

Søknaden skal inneholde:

• En tydelig målsetting for prosjektet
• Avklart prosjektperiode, med oppstart, slutt og angitte milepæler
• Konkrete tanker om hva prosjektmidlene skal brukes til
• Tanker om hva skolen ønsker veiledning og støtte til i arbeidet

Søknadsfrist: 31.mars 2017

Lykke til!

-Kulturskrinet