Kategoriarkiv: Prosjekter og satsninger

13 karmøyskoler er i gang med Trivselsprogrammet.

Torsdag 23. februar var elever ved Eide, Grindhaug, Åkra, Sevland og Veavågen skoler i aktivitet i Karmøyhallen. Skolene var representert med vel 100 gutter og jenter som fikk opplæring i å være Trivselsledere på sine skoler. Elevene tok sin opplæring med tilbake på sine skoler for å være aktivitetsledere for sine medelever.

Med Trivselsprogrammet legger Trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene på sine skoler. Over 1200 skoler i Norden deltar i Trivselsprogrammet.
I Norge er det omtrent 200 kommuner som deltar.

Trivselsprogrammets mål er å:

 • Gi økt trivsel
 • Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
 • Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
 • Bygge vennskap
 •  Forebygge konflikter og mobbing
 • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing. Skolene oppfordres derfor til å ha egne opplegg for å avdekke og håndtere mobbesaker. I Karmøy deltar 13 skoler.

Trivselslederne fikk en aktiv opplæring i under ledelse av dyktig instruktør, Marielle Kjønås Haarvik, som er tilsatt som kursleder på Vestlandet. Her fikk elevene gjennomgå et variert utvalg av leker og aktiviteter. De fikk tips om hvordan de skal lede aktivitetene og tips om det å være inkluderende, vennlige og respektfulle.

I storefriminuttene bærer Trivselsledere ut utstyr til områder som er avsatt til ulike aktiviteter og leker. Med synlige TL-vester setter de i gang leken, og passer på at alle som vil, får være med. Trivselslederne leder leken, men de skal også være med selv. De passer på at alle følger reglene, og er greie med hverandre. De evaluerer aktivitetene og lekene på jevnlige møter.

Trivselsprogrammet drives etter en nettverksmodell og skoler i geografisk nærhet er i samme nettverk. For hvert nettverk er det en TL-koordinator. Denne har ansvar for å kalle inn til nettverksmøter, og til å sette i gang aktiviteter i nettverket. Nettverket får blant annet to årlige lekekurs for trivselslederne, jevnlige nettverksmøter, tilbud om trivselsseminar, samt aktivitetskurs.

Les mer på http://www.trivselsleder.no/no/HJEM/

Koding inn i skolen

2 lærere fra hver av de 12 skolene som er med i iPad prosjektet var i dag samlet til den første av flere samlinger med temaet koding. Espen Clausen fra Tysvær står for det faglige innholdet. Fokuset er hvordan koding kan være med på å skape meningsfulle læringsprosesser som er med på å fremme aktivitet, nysgjerrighet, samarbeid, kreativitet, engasjement  og  digital kompetanse. Lærerne skal kurses i bl.a  Code.org og koding på iPad. I dag ble de introdusert for Lego WeDo 2.0.  Etter dagens samling var det positive og motiverte lærere klar til å prøve ut WeDo med elevene.

Kunst og kulturprosjekt i skolen

Kulturskrinet lanserte sine tanker om et nytt og styrket tilskudd til skolens eget kunst- og kulturprosjekt på skoleledersamling, høsten 2016.

Dette vil tre i kraft, fra og med skoleåret 2016/17.
Det som skiller denne ordningen fra den tidligere, er en
vesentlig styrking økonomisk, samt et sterkere fokus på bredde og dybdelæring.
Den  skolen som får søknaden innvilget, vil få økonomisk tilskudd til samarbeid med kunstnere/eksperter gjennom en periode på et helt skoleår.
Dette samarbeidet vil innebære en felles forpliktelse mellom skole og stab i forhold til veiledning og oppfølging.

Elevene vil gjennom prosjektet få en større forståelse av hvordan kunst blir skapt, og hvilket arbeid og innsats som ligger bak et kunstverk. De vil få innsikt i hvilke tanker som ligger bak et uttrykk, og at kunsten kan ha ulike budskap. Det å lage kunst er en måte å uttrykke seg på, på samme måte som det å skrive en tekst og å bruke språket er uttrykksformer. Det som er unikt med kunsten, er at den kommuniserer på et språk som kan forstås, uavhengig av kulturell bakgrunn. I vårt multikulturelle landskap, har kunsten en viktig rolle som samlende faktor. Et felles kunst og kulturprosjekt gir både innsikt i og forståelse av kunstens natur, samtidig som felles opplevelser skaper identitet, samhold, positivt skolemiljø og god grobunn for læring.

I kjølvannet av Ludvigsen utvalgets utredning, har flerfaglighet og dybdelæring fått et sterkere fokus enn det har hatt tidligere. For å være rustet for framtiden, vil elever ha behov for både kompetanse i fag og kompetanser som er mer fagovergripende, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape.
Kreativitet og skaperglede er sentrale begreper i utredningen. Dette ønsker Kulturskrinet å underbygge og støtte opp om.

Flerfaglighet handler om å tilnærme seg faget fra ulike perspektiver. På denne måten får en mulighet til å komme mer i dybden av et fag, og dermed også forhåpentligvis oppnå læring i større grad. I Kulturskrinet er vi spesielt opptatt av kunstfagenes betydning i skolen. Vi vet at i tillegg til å ha stor verdi i seg selv,  kan kunstfagene også fungere som gode bidragsytere, verktøy og støtte til en dypere forståelse også i andre fag.
Dersom en skole får prosjektmidler tildelt, ønsker Kulturskrinet at arbeidet med kunst og kultur skal være en tydelig integrert del av undervisningen i den inneværende prosjektperioden. Vi ønsker at Kunst og kulturprosjektet skal være mer enn en «happening» i form av en forestilling, en utstilling el. Dette kan godt være en del av prosjektets mål, – men vi ønsker å se en plan med en overordnet visjon der kunsten spiller en viktig rolle.
Prosjektet vil innebære en felles forpliktelse i forhold til veiledning, oppfølging og samarbeid mellom skole, fagstab og Kulturskrinets administrasjon.

Forskning på området forteller oss at skoler som tar arbeidet med kunst og kultur på alvor, også kan vise til bedre resultater i andre fag.
Arbeidet med kunst og kultur i skolen skaper rom for felles opplevelser og dermed også tilhørighet og identitet.

Søknaden skal inneholde:

• En tydelig målsetting for prosjektet
• Avklart prosjektperiode, med oppstart, slutt og angitte milepæler
• Konkrete tanker om hva prosjektmidlene skal brukes til
• Tanker om hva skolen ønsker veiledning og støtte til i arbeidet

Søknadsfrist: 31.mars 2017

Lykke til!

-Kulturskrinet

Elevreferansegruppe 2016

Elevreferansegruppa 2016 har nå fått godkjent sitt programforslag i Kulturskrinets styringsgruppe. Kulturelt engasjerte elever med økonomisk forståelse og evne til å tenke flertallets beste, gjorde tirsdag 23.februar en fremragende jobb på Karmøy rådhus. Årets elevreferansegruppe består av bare nye representanter, og representerer 5.-9.trinn. De kommer henholdsvis fra Åkra ungdomsskole og Torvestad skole og kultursenter. De har alle søkt på jobben som kulturvert ved sin skole, og er ut ifra søknader håndplukkede og godt egnet. De stilte denne dagen sammen med kulturkontakt ved sin skole.

Innkomne forslag var på forhånd kvalitetssikret av Kulturskrinets administrasjon, og ble deretter vurdert av elevene  ut ifra gitte kriterier. Budsjettet som ble fordelt var på 610 000 kroner. Ordfører Jarle Nilsen deltok i sluttfasen av prosessen, og lot seg imponere over dagens Karmøyelever. Engasjement, gode argumenter og fornuftige slutninger trygget ham i forhold til Karmøys kulturelle framtid.

Elevene i Karmøyskolen kan sammen med Kulturskrinet glede seg til et rikt og kunstnerisk mangfoldig skoleår 2016/17.

Pizzalunsj med ordføreren.
Pizzalunsj med ordføreren.
Ordfører deltar i sluttfasen av prosessen.
Ordfører deltar i sluttfasen av prosessen.

«Elevene fikk en eksplosiv skoletime»

Som en del av Realfagssatsingen til kommunen, fikk Bø og Skudenes ungdomsskole, mandag 18. Januar besøk av Hedda Johannesen, fra Norske Talenter. Dette var en forestilling til inspirasjon for elevene, men det var også fokus på læring. Elevene fikk oppleve et engasjerende show, men også  erfare hvor praktisk naturfag kan være og tips til hvordan vi kan bruke kjemi i hverdagen.

 

RECIPE – prosjektet

Regionale utdanningssentre i fem europeiske land samarbeider om å identifisere og dele gode måter å hindre frafall i skolen på. Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy er koordinator for prosjektet, som er støttet av EU’s ‘Lifelong Learning Programme’ (nå Erasmus+). Prosjektet fokuserer på «Early School Leaving (ESL)» og hvordan en kan nå europeiske og nasjonale mål om redusert frafall i VGS.

Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy har i tillegg til en tilstandsrapport (State-of-Art), gjennomført to studier i forbindelse med Recipe-prosjektet. I den ene studien, har en sett på mulige effekter utviklingsprogrammet «De utrolige årene» kan ha for å hindre skoletrøtte og umotiverte elever å falle fra i et senere skoleforløp. Den andre studien har fokus på tidligere elever ved Vågen læringssenter, og deres videre skoleforløp og/eller yrkeskarriere etter avsluttet eksamen.

Det er en naturlig sammenheng mellom målsettingen i Recipe-prosjektet og den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet . I arbeidet med å følge opp ungdomstrinnet foreligger det tre overordnende mål, der en av målsettingene er at alle skal fullføre videregående opplæring. UiU-satsingen har tre sentrale virkemidler – skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Denne målsettingen og disse virkemidlene er i stor grad identisk med det en finner i Recipe-prosjektet. I tillegg ønsker en gjennom Recipe-prosjektet, å undersøke hvilken rolle kommunale- og regionale utdanningssentre kan spille i et slikt arbeid.

Et av tiltakene i Recipe-prosjektet, er å arrangere to etterutdanningskurs og en konferanse i løpet av prosjektperioden. Ett etterutdanningskurs er allerede blitt gjennomført i Sesimbra, Portugal med over 50 deltakere fra flere land i Europa inkludert Norge. Deltakerne var finansiert gjennom Erasmus+ programmet – mobilitet for ansatte. Neste konferanse/kurs arrangeres i Thessaloniki høsten 2016.

http://recipeproject.eu/

RECIPE – Regional Educational Centres in Pedagogical Europe

Skrevet av: BMVang

Regionale utdanningssentre i fem europeiske land skal de neste tre årene samarbeide om å identifisere og dele gode måter å hindre frafall i skolen på. Høsten 2013 startet et prosjekt, støttet av EU’s Lifelong Learning Programme, der Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy har fått lov å være involvert. Prosjektet fokuserer på Early School Leaving og hvordan en kan nå europeiske og nasjonale mål om redusert frafall i VGO.

RECIPE er et aksjonsforskningsprosjekt med partnere fra Danmark, Hellas, Irland, Portugal og Norge. Målet er å undersøke og spre god praksis på alle nivå, som kan hindre at elever ‘melder seg ut’ tidlig i skoleløpet eller ikke gjennomfører vidergående opplæring.

I Karmøy kommune er det den delen av Oppvekst- og kulturetaten som organiserer etterutdanning/kurs for lærere og ledere og støtter/veileder lokale nettverk innenfor skole og barnehage, som er partnere i og har et overordnet koordineringsansvar for prosjektet.

Prosjektet legger opp til å bruke aksjonsforskningsmetoder (jfr. Tom Tiller 1999, Hans Einar Hem, 2002, m.fl.) for å undersøke «HVA virker? HVOR? og HVORFOR?» En ønsker å se på dette i lys av en rekke sosiale, økonomiske, kulturelle og opplæringsmessige sammenhenger i de fem landene som er involvert. Hver partnerorganisasjon skal gjennomføre en eller flere studier av hva som ser ut til å være ‘best practice’ i møtet med lokale frafallutfordringer og nasjonal status på området.

Felles gjennomgang og evaluering av praksisstudiene skal danne grunnlag for innovative resultater og produkter. Disse skal igjen rettes inn mot de spesifikke behovene flg. målgrupper har: lærere, skole- og barnehageledere, pedagogiske veiledere og rådgivere, samt lokale, regionale, nasjonale og europeiske utdanningsmyndigheter. Produktene omfatter:

 • Ressursmateriell for opplæring og støtte
 • Analyse og dokumentasjon av god praksis (DVD-presentasjoner,
 • Akademiske/profesjonelle publikasjoner og presentasjoner)
 • En europeisk konferanse
 • Etterutdanningskurs om emnet med tilhørende håndbok
 • Webside med resultater og nyttig materiell