Klagerett

Klagerett

Det er klagerett på alle vedtak som gjelder elevenes rettigheter, for eksempel vedtak om elevens psykososiale miljø, standpunkt- eller eksamenskarakterer, bortvisning av en elev, spesialundervisning, særskilt språkopplæring, skyss eller skoleplassering.

Klagen din bør være skriftlig. Hvis klagen ikke er skriftlig, vil skolen skrive ned klagen. Du bør begrunne klagen samtidig med at du nevner hvilken endring du ønsker. Fylkesmannen i Rogaland er klageinstans, men klagen skal sendes til den som har fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker. Har du flere spørsmål om hvordan du skal gå fram for å klage, kan du spørre skolen din eller Oppvekstetaten i Karmøy kommune.

Du kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere deg på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person eller en organisasjon som du er medlem av. Fullmektig som ikke er advokat må fremlegge skriftlig fullmakt.

(Opplæringsloven § 15–2)

Elisabeth Espeseth Hamnøy

Elisabeth Espeseth Hamnøy

Rådgiver
Elisabeth er rådgiver i Oppvekst og kulturetaten.
Elisabeth Espeseth Hamnøy

Det nyeste fra Elisabeth Espeseth Hamnøy (se alle)

Elisabeth Espeseth Hamnøy
§9a elevene sitt psykososiale miljø - Skyss, (repr. i kontaktutvalget i Rogaland) - Trafikkfarlig skoleveg - Særskilt skoleskyss - Fremskutt/utsatt skolestart - Skolebytte - Inntaksområder - Skolerute - Regelverk/lovverk - Svømmeopplæring - Ordensreglement - IPad som verktøy i fremtidens skole - Leksehjelp - Skader/forsikring - Tilstandsrapport

Legg inn en kommentar

Karmøyskolen – Best på læring!