Lekser og foreldreinnvolvering

Leksehjelp i grunnskolen

photo-elementary-student-with-tabletKommunen skal ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Kommunen kan fordele leksehjelpen fritt på 1.-10. årstrinn. Leksehjelpen skal til sammen være minimum 8 timer hver uke fordelt på utvalgte årstrinn. I Karmøy kommune er det politisk vedtatt at leksehjelpen er fordelt på 1. – 4. trinn. Leksehjelpen er ikke en del av grunnskoleopplæringen, og det er derfor frivillig om elevene ønsker å delta. Siden leksehjelpen ikke er en del av opplæringen, gjelder ikke bestemmelsene om blant annet spesialundervisning, rett til skyss og kompetansekrav til personalet. Leksehjelpen skal gi den enkelte elev en opplevelse av mestring, og gi gode rammer for selvstendig arbeid. Det psykososiale miljøet skal ivaretas på en god måte. Leksehjelpen skal favne alle, og det er kommunens ansvar at hjelpen tilpasses elevene.

(Oppl § 13–7a og forskrift til opplæringsloven kapittel 1A)

Påmelding

Påmeldingsskjema og og frist for påmelding fastsettes og organiseres av den enkelte skole. Etter påmeldingsfristen er gått ut, må det søkes om plass. Dersom leksegruppen er full, må eleven stå på venteliste. Eleven kan slutte med leksehjelp når som helst i skoleåret. Dette må skje ved skriftlig melding.

Leselekser

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Leselekser er viktig både i innlæringsfasen og senere i opplæringsløpet. Det kan ikke forventes at leksehjelperen vil kunne høre samtlige elever lese i løpet av leksehjelpetimen i tillegg til å hjelpe til med de øvrige leksene. Det er derfor svært viktig at foreldrene tar et spesielt ansvar for å følge opp leseleksene.

Elisabeth Espeseth Hamnøy

Elisabeth Espeseth Hamnøy

Rådgiver
Elisabeth er rådgiver i Oppvekst og kulturetaten.
Elisabeth Espeseth Hamnøy

Det nyeste fra Elisabeth Espeseth Hamnøy (se alle)

Elisabeth Espeseth Hamnøy
§9a elevene sitt psykososiale miljø - Skyss, (repr. i kontaktutvalget i Rogaland) - Trafikkfarlig skoleveg - Særskilt skoleskyss - Fremskutt/utsatt skolestart - Skolebytte - Inntaksområder - Skolerute - Regelverk/lovverk - Svømmeopplæring - Ordensreglement - IPad som verktøy i fremtidens skole - Leksehjelp - Skader/forsikring - Tilstandsrapport

Legg inn en kommentar

Karmøyskolen – Best på læring!