1:1 iPad på 6 skoler

ipadKarmøy kommune har investert i iPader med 1:1 dekning på 6 skoler: Kolnes skole, Norheim skole, Håvik skole, Eide skole, Ådland skole og Vågen læringssenter .

Målet med satsningen er å styrke elevenes læring. Karmøy kommune ønsker motiverte, nysgjerrige og lærelystne barn som bygger kompetanse for et fremtidig yrkesliv.

For å sikre god implementering har kommunen inngått et samarbeid med RIKT. RIKT har erfarne pedagoger som skal stå for opplæringen av lærerne og elevene.

Startskuddet for satsningen er 17. august. Da skal lærerne og miljøarbeiderne kurses i to dager i ”Hvordan bruke iPad i læringsarbeidet”. Deretter skal pedagogene fra RIKT rundt på de ulike skolene og modellere bruk av iPad i læringsarbeidet. Utover høsten vil lærerne bli fulgt tett opp av RIKT med bl.a. tre oppfølgingsdager.

RIKT legger til grunn fire veiledende prinsipper for den læringsaktiviteten som skal foregå med hjelp av en iPad:

 • Mestre
 • Skape
 • Reflektere
 • Anerkjenne

iPaden vil bli hovedverktøyet til elevene, men på skolen vil det som før være varierte aktiviteter. Barna vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm, og iPaden vil ikke erstatte håndskrifta helt.
Begynneropplæringen ved disse skolene vil være preget av at eleven skal skrive seg til lesing. Fra høsten av vil derfor tastaturet være redskapet når 1. klassingene skal lære seg å lese og skrive. Håndskrift skal de lære senere. Ifølge forskning.no har man funnet ut at barn som følger dette opplegget kunne skrive og lese bedre enn jevnaldrende med vanlig undervisning.

NRK har skrevet en artikkel om Finland som fra høsten 2016 faser ut håndskrifta i begynneropplæringa til fordel for tastaturet . Du kan lese den HER.

Høy kvalitet i leseopplæringen

Som et ledd i arbeidet mot  «Høy kvalitet i leseopplæringen» inviterer vi til tre ulike kurs i høst. Det er:

 • Sol-kurs for nyutdannede/nytilsatte/tilsatte som har vært i permisjon (1.- 10. kl. lærere)
 • Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? (5.- 7. kl. lærere og leseveiledere)
 • Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? (2.- 4.kl. lærere og leseveiledere)

Det er ingen tilbud til 1. kl lærerne pga av at de får denne kompetansehevingen gjennom 1. kl kurset 12. juni.

Sol-kurs v/ Kari Tessem
26. august 13.00 – 15.30, Karmøygården

Meld deg på HER


 

Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving?
09. september 12.00 – 15.30, Solstein
Med utgangspunkt i Zeppelin 5-7 vil forfatteren av verket, Bjørg Gilleberg Løkken, gi deltakerne konkrete undervisningstips for hvordan elevene kan bli bedre lesere og skrivere.

Innhold:

 • Hva kan vi gjøre for å øke leseforståelsen og lesegleden i lesing av
  • sakprosatekster?
  • skjønnlitterære tekster?
 • Hvordan kan vi lære elevene å skrive
  • skjønnlitterære tekster?
  • sakprosatekster?
 • Hvordan kan vi bruke vurdering for læring skriveundervisningen

Meld deg på HER 


 

Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? 
16. september 12.00 – 15.30, Solstein

Med utgangspunkt i Zeppelin 2-4 vil  Ingeborg Mørner Olimstad fra Aschehoug presentere Zeppelin 2-4 i lys av nyere forskning, gi deltakerne konkrete undervisningstips for hvordan elevene kan bli bedre lesere og skrivere.

Innhold:

 • Hva kan vi gjøre for å øke leseforståelsen og lesegleden i lesing av
  • faktatekster
  • skjønnlitterære tekster
  • repetert lesing
 • Hvordan kan vi bruke strategier i lese-, skrive- og muntligopplæringen
 • Lærerens tavleressurs

Meld deg på HER

6 skoler satser på betre læring med iPad

I juni 2015 leverte Ludvigsenutvalget sin hovedutredning om fremtidens skole til statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Utvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene. Utvalget har også sett på hva som vil kreves av de ulike aktørene i grunnopplæringen for at fornyede fag skal føre til god læring for elevene. For å besvare dette, har utvalget tatt utgangspunkt i utviklingstrekk i samfunnet, funn fra forskning og skolens oppdrag gitt i formålsparagrafen.

Diamant_08_05Utvalget anbefaler fire kompetanseområder som bør vektlegges i fremtidens skole, illustrert ved figuren.  Elever vil ha behov for både kompetanse i fag og kompetanser som er sentrale i mange fag, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape.

Karmøyskolen har basert på utvalgets hovedutredning (og tidligere publisert delutredning) vurdert skolens rolle og hvordan vi kan på best måte sørge for at elevene får den kompetansen de trenger for det samfunnet de skal delta i.  Basert på det arbeidet har 6 skoler ønsket å delta i en satsing der undervisningen skal i større grad ta høyde for utvikling av fremtidens kompetansebehov, og konkludert med at det får vi best til med å ta i bruk iPad som hovedverktøy og katalysator for endring i klasserommet.

Målet med satsingen er å bevirke god pedagogisk bruk som skal forsterke øvrige satsningsområder i skolen. Denne satsningen vil derfor fokusere på elevenes læring, hvordan vi målbevisst kan jobbe for å øke læringsutbyttet. Ludvigsenutvalgets delrapport peker på nødvendigheten i å tilrettelegge læringsarbeidet slik at læringen bedre kan gjenspeile behov i en endret framtid. Vi vil jobbe for at elever skal få økt kompetanse i de grunnleggende ferdighetene og kunnskapsbearbeiding gjennom å bevisstgjøres bruk av læringsstrategier, samarbeid med andre, kreativ tilnærming i eget læringsarbeid og høy digital kompetanse. Det er ønskelig å fokusere på prosesser som fremmer dybdelæring. Aktivt arbeide med Vurdering for læring sammen med klasseledelse i teknologitette klasserom vil stå sentralt i denne satsningen.

Skoler som har brukt iPad i klasserommet, har gitt tilbakemeldinger om positive resultater:

 • De sparer tid og det er mye større sømløshet mellom digitalt/analogt arbeid.
 • Det er langt bedre muligheter for kreativ utfoldelse uavhengig av fag.
 • Elever produserer mer tekst, bilder, film, animeringer, tegneserier
 • iPad løfter svake elevene og gir økte utfordringer til sterke
 • iPad kan forbedre samarbeidslæringen
 • Elevene lærer mer om å produsere og samarbeide
 • iPad gjør læringsprosessene enklere og terskelen til kunnskap lavere
 • iPad er et veldig bra personlig læringsverktøy

Digitale verktøy i skolen handler om mye mer enn digital kompetanse. Elever blomstrer fordi de finner veien til læringsglede. Når elevene får oppleve mestring, øker motivasjonen. Når de får utfolde seg på plattformer som gir den forventede effektiviteten, slippes skaperlysten og kreativiteten fram. Resultatet er vesentlig bedre fokus, motivasjon og et økt læringstrykk.

Vi vil oppdatere nettsiden regelmessig med utviklingen i prosjektet.

 

Skolene som deltar i satsingen (i første omgang) er:

Eide skole

Håvik skole

Kolnes skole

Norheim skole

Ådland skole

Vågen læringssenter

Realfagskommunen Karmøy

Karmøy blir en av 34 kommuner i Norge som får status som realfagskommuner. Det var i alt 65 kommuner som søkte, og Karmøy kom igjennom nåløyet.

Som et ledd i å styrke realfagskompetansen, søkte Karmøy kommune om å bli realfagskommune. Dette var vedtatt av Hovedutvalg oppvekst og kultur i kommunen.

Kunnskapsdepartementet har satt av 20 mill. kroner i budsjettet for 2015 til denne satsingen. Formålet med tiltaket er å utvikle systematisk kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler i praksis kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag.

Satsingen kan handle om rekruttering, kompetanse, arbeidsmåter, læremidler, samarbeid med andre aktører, bruk av nasjonale ressurser, eller sammenheng mellom barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole.

Barn både i skole og barnehager i Karmøy skal dermed få mulighet til å lære mer matte. Kommunen skal også samarbeide med lokalt næringsliv.

Har du lyst til å jobbe i Karmøyskolen?

Kjenner du til Karmøyskolen?  Synes du det vi holder på med er spennende?  Har du kunnskap og erfaring som gjør at du kan bli en god bidragsyter i Karmøyskolen?

Ta gjerne kontakt med oss, fortell oss hva du har å tilby og hvorfor Karmøyskolen er den rette for deg.  Vi ønsker å rekruttere de beste og legge til rette for at de får brukt kompetansen maksimalt for utvikling av skolen, seg selv – og selvfølgelig for elevenes læring.

Fagbokkurs for lærerne i ungdomsskolen

Tirsdag 18. august blir det fagbokkurs for ungdomsskolene i de læreverkene som skal være felles for kommunen. Det gjelder fagene matematikk, norsk og engelsk. I tillegg blir det kurs i Creaza.  Alle må ta med egen pc denne dagen. Det blir servering av lunch.

Gyldendal presenterer:

 • Nye kontekst
 • Maximun
 • Enter

Creaza presenterer:

 • Et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig pedagogisk kontekst.

Nye Kontekst, 09.00 – 11.30, Åkra ungdomsskole (amfiet)

 • Gjennomgang av komponentene i Nye Kontekst. Forklaring av hva som er nytt og hva som er en videreføring fra Kontekst.
 • Hvordan bruke Nye Kontekst i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Hvordan tilpasse undervisningen med digitale verktøy – spesielt fokus på Nye Kontekst Smart Tavle

Meld deg på kurs i Nye Kontekst HER

Maximum, 09.00 – 11.30, Vea sykehjem (undervisningsrom)

 • Gjennomgang av hvordan bruke Maximum i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Eksempler på hvordan bruke GeoGebra i undervisningen
 • Hvordan bruke de digitale verktøyene Maximum Smart Tavle og Smart Vurdering

Meld deg på kurs i Maximum HER

Enter (for lærere i engelsk på 8. trinn), 09.00 – 11.30, Solstein (møterom oppe)

 • Gjennomgang av hvordan bruke Enter i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Konkrete differensieringsmetoder for å møte hver enkelt elevs kompetansenivå
 • Presentasjon av Basic Skills og Enter Smart Tavle

Meld deg på kurs i Enter HER

Creaza 1 (for lærere som ikke deltar på fagbokkurs), 09.00 – 11.30, Karmøygården

 • Gjennomgang av Creaza sin oppgavebank med hundrevis av oppgaver knyttet til ulike fag, som lærer kan tildele til elevene. I arbeidet med å løse oppgave jobber elevene med å produsere tegneserier, historier, storyboard, tankekart, presentasjoner, lydmikser og ulike filmer – for økt dybdelæring.

Meld deg på kurs  i Creaza 1 HER

Creaza 2 (for lærerne som har vært på fagbokkurs på formiddagen), 12.30 – 15.00, Karmøygården

 • Meld deg på kurs i Creaza 2 HER

Mona Røsseland – et fyrverkeri!

IMG_4107Med glød og engasjement fortalte Mona hvordan 1. kl lærerne kunne bygge et isfjell med grunnleggende kompetanse i matematikk hos elevene.

Slik bygger du et «isfjell»:

 • utsett elevene for tenkning, ressonnement, diskusjon og samtale
 • lytt til elevene
 • bruk visuelle fremstillinger og konkreter systematisk, fra konkret til abstarkt
 • bygg stein for stein, tilpasset opplæring
 • tell med elevene
 • bryt ned læringsmålene
 • tenk igjennom hvilke kritiske faktorer som er tilstede i læringsmålet
 • ingen engangsbøker

 

 • Vi mennesker lærer av at noen ser oss og har tro på oss, Mona Røsseland.

Håvik og Stokkastrand skole deler kunnskap og erfaringer

IMG_3964Erfaringsdeling gjennom «Speed-dating» og «Gallerywalk» førte til ei læringsøkt med mye god refleksjon, dialog og erfaringsutveksling.

Håvik og Stokkastrand skole har dette skoleåret arbeidet med å videreutvikle skolens praksis innenfor VFL. Som en avslutning på dette arbeidet inviterte Håvik Stokkastrand skole til en erfaringsutveksling gjennom speeddating og gallerywalk.
Temaet var ”Hvordan gi tilbakemeldinger som fremmer læring?” og ”Hvordan stille gode spørsmål som hjelper elevene å sette ord på det de tenker?”

Det ble ei læringsøkt med mye god refleksjon, dialog og erfaringsutveksling.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Karmøyskolen – Best på læring!