Felles læreverk i Karmøyskolen

Oppvekst- og kultursjefen vil på bakgrunn av råd fra stab og drøftinger med rektorene innføre felles læreverk i basisfagene i karmøyskolene fra 2014. Skolene kjøper fortsatt inn læreverkene (hvis de ønsker), mens kommunen har ansvar for lisenser til de digitale ressursene.

I overgangsfasen skiftes læreverkene ved behov for fornying.

Barnetrinnet

Norsk
1.-7.trinn: Zeppelin, Aschehoug forlag
Zeppelin er hovedverk, men for 1. til 4. trinn må skolene vurdere om elevene vil være tjent med en blanding av ulike læreverk, f.eks: Zeppelin/Haugstad eller Zeppelin/Safari.

Matematikk
1.-7.trinn: Multi, Gyldendal forlag

Engelsk
1.-7. trinn: Explore, Gyldendal forlag
Nytt læreverk. Foreløpig er 1.-4. trinn ferdig.

Ungdomstrinnet

Norsk
Kontekst 8-10 , Gyldendal forlag
Revideres 2014: ”Nye Kontekst 8-10 ”

Matematikk
Maximum, Gyldendal forlag

Engelsk
Vurderes senere.

Digitale læremidler (kommunelisenser)

– Tavleressurs til Zeppelin. www.lokus.no
– Salaby, Gyldendal forlag. Brukes uavhengig av læreverk. www.salaby.no
– Smart-produktene, (Multi og Explore), Gyldendal forlag. www.smartbok.no
– Kikora, matematikk 8.-10. trinn. Brukes uavhengig av læreverk. www.kikora.no

Speed-dating og Gallery Walk

speeddating bildeKolnes skole har jobbet med kvalitetskjennetegnet «God vurderingspraksis». De har i høst hatt fokus på å «Fremme læring gjennom tilbakemeldinger».
Tilbakemeldinger med faglig innhold og beskrivelser om hvordan elevene kan øke sine prestasjoner, er blant de tiltakene som gir størst påvirkning på elevers læringutbytte.
I Kolnes jobber med VFL ser dere engasjerte lærere som er i full gang med «Speed-dating». De intervjuer hverandre om god praksis ved tilbakmeldinger. Etter at «intervjuene» var ferdig, ble resultatet presentert gjennom en Gallery Walk.

RECIPE – Regional Educational Centres in Pedagogical Europe

Skrevet av: BMVang

Regionale utdanningssentre i fem europeiske land skal de neste tre årene samarbeide om å identifisere og dele gode måter å hindre frafall i skolen på. Høsten 2013 startet et prosjekt, støttet av EU’s Lifelong Learning Programme, der Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy har fått lov å være involvert. Prosjektet fokuserer på Early School Leaving og hvordan en kan nå europeiske og nasjonale mål om redusert frafall i VGO.

RECIPE er et aksjonsforskningsprosjekt med partnere fra Danmark, Hellas, Irland, Portugal og Norge. Målet er å undersøke og spre god praksis på alle nivå, som kan hindre at elever ‘melder seg ut’ tidlig i skoleløpet eller ikke gjennomfører vidergående opplæring.

I Karmøy kommune er det den delen av Oppvekst- og kulturetaten som organiserer etterutdanning/kurs for lærere og ledere og støtter/veileder lokale nettverk innenfor skole og barnehage, som er partnere i og har et overordnet koordineringsansvar for prosjektet.

Prosjektet legger opp til å bruke aksjonsforskningsmetoder (jfr. Tom Tiller 1999, Hans Einar Hem, 2002, m.fl.) for å undersøke «HVA virker? HVOR? og HVORFOR?» En ønsker å se på dette i lys av en rekke sosiale, økonomiske, kulturelle og opplæringsmessige sammenhenger i de fem landene som er involvert. Hver partnerorganisasjon skal gjennomføre en eller flere studier av hva som ser ut til å være ‘best practice’ i møtet med lokale frafallutfordringer og nasjonal status på området.

Felles gjennomgang og evaluering av praksisstudiene skal danne grunnlag for innovative resultater og produkter. Disse skal igjen rettes inn mot de spesifikke behovene flg. målgrupper har: lærere, skole- og barnehageledere, pedagogiske veiledere og rådgivere, samt lokale, regionale, nasjonale og europeiske utdanningsmyndigheter. Produktene omfatter:

  • Ressursmateriell for opplæring og støtte
  • Analyse og dokumentasjon av god praksis (DVD-presentasjoner,
  • Akademiske/profesjonelle publikasjoner og presentasjoner)
  • En europeisk konferanse
  • Etterutdanningskurs om emnet med tilhørende håndbok
  • Webside med resultater og nyttig materiell

Karmøyskolen – Best på læring!