Stikkordarkiv: RECIPE

RECIPE – prosjektet

Regionale utdanningssentre i fem europeiske land samarbeider om å identifisere og dele gode måter å hindre frafall i skolen på. Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy er koordinator for prosjektet, som er støttet av EU’s ‘Lifelong Learning Programme’ (nå Erasmus+). Prosjektet fokuserer på «Early School Leaving (ESL)» og hvordan en kan nå europeiske og nasjonale mål om redusert frafall i VGS.

Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy har i tillegg til en tilstandsrapport (State-of-Art), gjennomført to studier i forbindelse med Recipe-prosjektet. I den ene studien, har en sett på mulige effekter utviklingsprogrammet «De utrolige årene» kan ha for å hindre skoletrøtte og umotiverte elever å falle fra i et senere skoleforløp. Den andre studien har fokus på tidligere elever ved Vågen læringssenter, og deres videre skoleforløp og/eller yrkeskarriere etter avsluttet eksamen.

Det er en naturlig sammenheng mellom målsettingen i Recipe-prosjektet og den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet . I arbeidet med å følge opp ungdomstrinnet foreligger det tre overordnende mål, der en av målsettingene er at alle skal fullføre videregående opplæring. UiU-satsingen har tre sentrale virkemidler – skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Denne målsettingen og disse virkemidlene er i stor grad identisk med det en finner i Recipe-prosjektet. I tillegg ønsker en gjennom Recipe-prosjektet, å undersøke hvilken rolle kommunale- og regionale utdanningssentre kan spille i et slikt arbeid.

Et av tiltakene i Recipe-prosjektet, er å arrangere to etterutdanningskurs og en konferanse i løpet av prosjektperioden. Ett etterutdanningskurs er allerede blitt gjennomført i Sesimbra, Portugal med over 50 deltakere fra flere land i Europa inkludert Norge. Deltakerne var finansiert gjennom Erasmus+ programmet – mobilitet for ansatte. Neste konferanse/kurs arrangeres i Thessaloniki høsten 2016.

http://recipeproject.eu/

RECIPE – Regional Educational Centres in Pedagogical Europe

Skrevet av: BMVang

Regionale utdanningssentre i fem europeiske land skal de neste tre årene samarbeide om å identifisere og dele gode måter å hindre frafall i skolen på. Høsten 2013 startet et prosjekt, støttet av EU’s Lifelong Learning Programme, der Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy har fått lov å være involvert. Prosjektet fokuserer på Early School Leaving og hvordan en kan nå europeiske og nasjonale mål om redusert frafall i VGO.

RECIPE er et aksjonsforskningsprosjekt med partnere fra Danmark, Hellas, Irland, Portugal og Norge. Målet er å undersøke og spre god praksis på alle nivå, som kan hindre at elever ‘melder seg ut’ tidlig i skoleløpet eller ikke gjennomfører vidergående opplæring.

I Karmøy kommune er det den delen av Oppvekst- og kulturetaten som organiserer etterutdanning/kurs for lærere og ledere og støtter/veileder lokale nettverk innenfor skole og barnehage, som er partnere i og har et overordnet koordineringsansvar for prosjektet.

Prosjektet legger opp til å bruke aksjonsforskningsmetoder (jfr. Tom Tiller 1999, Hans Einar Hem, 2002, m.fl.) for å undersøke «HVA virker? HVOR? og HVORFOR?» En ønsker å se på dette i lys av en rekke sosiale, økonomiske, kulturelle og opplæringsmessige sammenhenger i de fem landene som er involvert. Hver partnerorganisasjon skal gjennomføre en eller flere studier av hva som ser ut til å være ‘best practice’ i møtet med lokale frafallutfordringer og nasjonal status på området.

Felles gjennomgang og evaluering av praksisstudiene skal danne grunnlag for innovative resultater og produkter. Disse skal igjen rettes inn mot de spesifikke behovene flg. målgrupper har: lærere, skole- og barnehageledere, pedagogiske veiledere og rådgivere, samt lokale, regionale, nasjonale og europeiske utdanningsmyndigheter. Produktene omfatter:

  • Ressursmateriell for opplæring og støtte
  • Analyse og dokumentasjon av god praksis (DVD-presentasjoner,
  • Akademiske/profesjonelle publikasjoner og presentasjoner)
  • En europeisk konferanse
  • Etterutdanningskurs om emnet med tilhørende håndbok
  • Webside med resultater og nyttig materiell